Het toetsen van jonge kinderen moet stoppen.

Het toetsen en testen van jonge kinderen kan een gevoel van onveiligheid veroorzaken. Kinderen tot een jaar of 5 zijn het best af met zogenaamde ‘failure-free’ activiteiten. Afbeelding uit ‘De Kleutervriendelijke school’.

Eind mei publiceerde ik het rapport ‘Geen Kleutertoets, geen Peutertoets. In dat rapport doe ik verslag van de research naar de vraag of er in de kinderopvang ‘gebruik wordt gemaakt van toetsinstrumenten of toetsmomenten’, die in de groepen 1 en 2 van het Primair Onderwijs vanaf schooljaar 2022 verboden zullen zijn.

De post die ik hierover op 1 juni 2022 op LinkedIn plaatste is ruim 20.000 gezien, honderden keren gedeeld en van commentaar voorzien. Er is in de Jonge Kindsector (peuters een kleuters) grote zorg over de verschoolsing in het aanbod aan peuters en kleuters in het algemeen en het toetsen van schoolse vorderingen in het bijzonder.

Bijgaand in pdf het volledige rapport ↙️.

Op Facebook beheer ik de groep Management en Kwaliteit Kinderopvang. In deze groep wisselen ervaren directeuren en hoger managers vragen en ervaringen uit.

https://www.facebook.com/groups/449988729019588

Heckman onderzocht de relatie tussen investeringen (van overheden) in veel landen in de jonge kind zorg, kinderopvang en vroege educatie en de economische gevolgen. Landen die veel investeren in een goed jonge-kind aanbod zien een flink rendement: hoger opleidingsniveau, betere posities op de arbeidsmarkt, minder werkloosheid en minder ‘uitval’. Hoewel er hele goede redenen zijn om goede kinderopvang en vroege educatie niet te ‘economiseren’ (het is namelijk ook gewoon een kinderrecht) toonde Heckman als eerste klip en klaar aan dat investeren in jonge kinderen loont. Vooral in landen met een economische uitdaging en veel chronische armoede is sindsdien het advies: investeer in jonge kinderen, in plaats van (of tegelijk met) het oplossen van problemen op een moment dat ze eigenlijk niet meer op te lossen zijn.

Heckman heeft inmiddels een grote hoeveelheid vervolgstudies gedaan. Ook de kwaliteit van de voorzieningen wordt daarbij nu (ruim) betrokken. Check de website en kijk regelmatig naar actuele posts!

https://heckmanequation.org/

Tijdens een werkbezoek een Pen Green (UK) leerde ik wat de rijke leeromgeving ècht moet zijn, voor de allerjongste kinderen…

Ook in Nederland is er door de overheid veel aan gelegen om de kwaliteit van het jonge kind aanbod kinderopvang en voorschoolse educatie) te borgen.

In een landelijke monitor wordt die kwaliteit gemeten. de vorm van het onderzoek is een zogenaamde ‘rolling sample’ methode. Dat wil zeggen dat er ieder jaar een steekproef wordt gedaan met een wetenschappelijk gevalideerde set van meetinstrumenten. Door de herhaling en tegelijk het wisselen van de steekproef ontstaat een betrouwbaar beeld en kunnen afwijkingen en trends goed gevolgd worden.

https://www.monitorlkk.nl/

Nooit zul je meer leren dan door de ontmoeting met een ander…

Jaarprogramma 2023

In 2023 zal ik de volgende kennissessies aanbieden:

  • individuele coaching directeuren kinderopvang en hoger management (op verzoek na intake)
  • begeleiding ‘Heidagen’ managementteams (op verzoek na intake)
  • een leergang voor directeuren en ervaren, hoger management op 1 en 2 juni (open inschrijving).