Betsy van de Grift handreiking

Mijn visie

In mijn adviesopdrachten stem ik altijd vooraf met de potentiële opdrachtgever af wat de context en urgentie is van hun vraag. De ondersteuningsbehoefte onderscheid ik dan naar 3 niveaus: die van het leren, van het reflecteren en van het integreren. Mijn aanbod is bedoeld aan te sluiten op het goede niveau van de ondersteuningsbehoefte.

Leren betekent kennis opdoen en het beantwoorden van vragen waar mensen zich soms niet eens bewust van zijn. In mijn adviespraktijk draag ik bij aan het leren door lezingen, presentaties en workshops.

Reflecteren is het proces waarbij kennis zo wordt overgedragen, dat de deelnemers kennis op zichzelf en hun eigen context toepassen en daardoor nieuwemogelijkheden gaan zien.

Integreren  betekent dat het geleerde, zowel de kennis als de toegepaste zelfreflectie, wordt vertaald naar een managementopgave: hoe krijg ik dat als een verandering ingezet? Hoe pas ik de opgedane kennis toe in de praktijk?

Juist de meerdaagse leergangen  bieden een unieke kans om een ‘leercurve’ te bereiken op elk van de drie niveaus. Sommige leerprocessen kunnen eenvoudig weg niet in kortere tijd en met minder intensiteit gerealiseerd worden.

Betsy van de Grift leren

Opdrachten

In de afgelopen jaren mocht ik voor verschillende opdrachtgevers werken in een adviestraject. Een korte selectie daaruit:

 • Van een brancheorganisatie kinderopvang adviseerde ik het bestuur over het belang van goede, effectieve kinderopvang en de rol die ‘spelen’ daarin hoort te vervullen. Landelijke strategievorming speelde daarin een belangrijke rol.
 • De Raad van Toezicht van een grote regionale speler kinderopvang adviseerde ik op het vraagstuk van intern toezicht houden op de kwaliteit: ‘is een goed inspectierapport genoeg?’
 • Een groep directeuren adviseerde ik op het gebied van sturing en de interne organisatie: ‘wanneer is er een extra laag nodig als span of control-breker?’
 • Enkele directeuren/bestuurders verleende ik individuele coaching op hun organisatievraagstukken en de persoonlijke invulling daarvan.
 • Voor directeuren/bestuurders van kinderopvangorganisaties organiseerde ik in coöperatie met Marije Magito een viertal leergangen.
 • Enkele gemeentelijke diensten adviseerde ik met de invulling en implementatie van het lokaal onderwijsachterstanden beleid.
 • Voor een scholingsorganisatie van e-learning modules verzorgde ik meerdere modules over de breintheorie van kinderen
 • Voor meerdere congresontwikkelaars leverde ik dagvoorzitterschappen en lezingen.

Partners

Als zelfstandig adviseur kan en wil ik niet té zelfstandig zijn. Ik werk daarom op deelterreinen graag met andere personen en bedrijven samen. Onderstaande een selectie van goede zakelijke relaties:

 • Buitenhek advies
 • Kinderopvang Totaal
 • Medilex Onderwijs
 • Jonge Kind Centrum
 • E-wise
 • Avans plus 
 • Onderwijs Maak Je Samen
 • Windesheim
 • Brancheorganisatie Kinderopvang
 • BOinK

Beschikbaarheid

Mijn beschikbaarheid voor opdrachten is in 2024 beperkt tot de maanden juli, augustus én november en december. Neem tijdig contact op voor aanvragen, de agenda loopt snel vol.